เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “DEVILCASE Mobile Phone Accessories Store”เราขอแทนว่า“ผู้ให้บริการ”ได้ดำเนินการโดย “DEVILCASE Co., Ltd.” ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างท่านกับบริษัทDEVILCASE Co., Ltd.ซึ่งเราจะอธิบายสิทธิในการใช้และข้อตกลงในการให้บริการตามที่ได้แสดงไว้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญและมีระเบียบเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการดังต่อไปนี้
 

DEVILCASE Co., Ltd.มีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านได้ให้หรือเลือกใช้จะผ่านระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านได้เริ่มการลงทะเบียนสมาชิกซึ่งกำหนดการใช้บริการสมาชิกโดยการใช้ “การบริการ” เราจะถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจยอมรับข้อกำหนดของ “เงื่อนไขการใช้บริการ” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯของการใช้บริการ”)“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯของการใช้บริการ”คือสัญญาระหว่างท่านและเจ้าของ “ผู้ให้บริการ”
 

หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯของการใช้บริการของข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการฯได้เว้นแต่ว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หากท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯดังกล่าวจะถือว่ามีผลสมบูรณ์และจะเพิกถอนมิได้ ในกรณีที่ท่านยังเป็นผู้เยาว์ยังอายุไม่ถึง20ปีบริบรูณ์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านจะสามารถใช้บริการได้ต่อเมื่อท่านได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ฉะนั้นขอให้ท่านได้โปรดอ่าน“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯของการใช้บริการ”ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง เมื่อใดที่ท่านได้เริ่มต้นการใช้“การบริการ”เราจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

I. ข้อควรการปฏิบัติในการลงทะเบียน

 1. เมื่อท่านเริ่มการสมัครสมาชิก สมาชิกทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ อีกทั้งท่านมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการกรอกข้อมูลใดๆที่เป็นเท็จหรือมีการแอบอ้างในการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการใช้บริการ ท่านจะต้องได้รับบทลงโทษตามกฎหมายไต้หวัน
  •  
 2. ท่านจะต้องเข้ามาอัปเดตรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่างๆเช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากท่านกรอกข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ท่านเคยลงทะเบียนเดิมไว้หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ“ผู้ให้บริการ”มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธและยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านโดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุของการปฏิเสธการยกเลิกดังกล่าวหรือบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

II. การบริการสมาชิก

 1. หลังจากการลงทะเบียนในระบบและท่านได้เริ่มต้นการใช้“การบริการ”ท่านจะได้เป็นสมาชิกของเราโดยเสร็จสมบูรณ์ 
 2. เมื่อท่านได้เป็นสมาชิกในการใช้“การบริการ”ของเรา ท่านจะสามารถใช้บริการสมาชิกต่างๆของเราได้ บัญชีของสมาชิกในแต่ละบัญชีจะมีไว้เพื่อบริการเจ้าของบัญชี โดยมีการใช้งานโดยเฉพาะและบัญชีจะเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกไม่สามารถรับบัญชีจากผู้ใช้บริการท่านอื่นได้
 3. “ผู้ให้บริการ”มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเปลี่ยนแปลงระงับ ลบบัญชี ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าใดๆภายใต้“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯของการใช้บริการ”

III. การดูแลสมาชิกและรหัสผ่าน

 1. หลังจากท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ ท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้มีการใช้บัญชีในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สามทราบ ทั้งนี้เราจะถือว่ากิจกรรมใดๆที่ดำเนินการโดยการใช้บัญชีดังกล่าว จะเสมือนเป็นกิจกรรมที่เจ้าของบัญชีดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้นและท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกสิ่งที่เกิดผ่านบัญชีของท่านทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 
 2. บัญชีและรหัสผ่านของท่านมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของท่านเองเท่านั้น ท่านไม่สามารถเช่า ยืม โอน หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้งานบัญชีของท่านได้ 
 3. หากท่านพบว่าบัญชีและรหัสผ่านของท่านถูกขโมยหรือถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ท่านจะต้องแจ้ง“ผู้ให้บริการ”ในทันทีเพื่อให้“ผู้ให้บริการ”ดำเนินการช่วยเหลือท่าน อย่างไรก็ตามทุกๆขั้นตอนที่ถูกดำเนินการโดยบัญชีของ“ผู้ใช้บริการ”ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมดทุกประการ ทั้งนี้“ผู้ให้บริการ”จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆสำหรับการใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่านโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆในการขอให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านแต่ประการใด
 4. หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ท่านควรออกจากระบบเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นขโมยรหัสผ่านของท่าน

IV. หน้าที่ของสมาชิก 
     ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารของe-newsletter ที่ส่งโดย“ผู้ให้บริการ”หากท่านไม่ต้องการรับe-newsletter โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วและเราจะทำการยกเลิกการส่งe-newsletterให้แก่ท่าน นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯของการใช้บริการ”ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ“การบริการ”และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

 1. ขโมย แก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าท่านอื่น 
 2. คัดลอกข้อมูลของลูกค้าท่านอื่นเพื่อนำไปขายต่อหรือโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ส่งอีเมล์โฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกล่องจดหมายของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม 
 4. จงใจทำลายอีเมลหรืออุปกรณ์สื่อสารของลูกค้าท่านอื่น 
 5. แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 6. ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม 
 7. นำข้อมูลบางประเภทหรือทรัพยากรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล 
 8. รวบรวมอีเมลของลูกค้าท่านอื่นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอม 
 9. การใช้รูปภาพส่งข้อความหรือโฆษณาใดๆที่เป็นเท็จซึ่งละเมิดขอบเขตของความเหมาะสม 
 10. สถานการณ์ใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อการสื่อสารซึ่งละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ 
  •  

กฎข้อบังคับข้างต้นไม่ได้หมายความว่า “ผู้ให้บริการ”จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ยกเว้นกรณีที่“ผู้ให้บริการ”ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกท่านอื่นว่าท่านได้ละเมิดกฎข้อบังคับข้างต้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย“ผู้ให้บริการ”มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาและระงับการเป็นสมาชิกรวมถึงการให้บริการอื่นๆ หาก“ผู้ให้บริการ”ได้รับความเสียหายจากท่าน ทางบริษัทสามารถขอรับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องจากท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ทั้งนี้สมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 


V. การคุ้มครองเด็กและเยาวชน
      ในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นอย่างมาก อินเทอร์เนตมีข้อมูลจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลบางประเภทที่ไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง ภาพอนาจาร หรือข้อมูลอาชญากรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ภาษา หรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสม 
ทั้งนี้ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อปกป้องนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ก่อนที่ผู้เยาว์จะเริ่มต้นการใช้“การบริการ”ท่านจำเป็นต้องให้คำแนะนำและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบกฎหมายเท่านั้น
 2. สำหรับผู้เยาว์ซึ่งมีอายุมากกว่า 12 ปี แต่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์ ท่านควรหลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลที่มีเนื้อหาความรุนแรง ภาพอนาจาร หรือมูลเหตุที่สนับสนุนการก่อให้เกิดอาชญากรรม สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีผู้ปกครองควรติดตามดูแลบุตรหลานของท่านเกี่ยวกับการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 

VI. การระงับการให้บริการ
     “ผู้ให้บริการ"ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือยกเลิกการให้ “การบริการ”ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงดังต่อไปนี้

 1. เมื่อระบบหรืออุปกรณ์มีการถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในช่วงบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
 2. ระหว่างที่ท่านใช้“การบริการ”ระบบขัดข้องมีการหยุดการให้บริการหรือหยุดชะงักโดยไม่ทราบสาหตุและไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได
 3. เมื่อระบบได้ถูกระงับการให้บริการหรือหยุดชะงักอันเกิดมาจากเหตุสุดวิสัย 

หากเราจำเป็นต้องระงับหรือขัดจังหวะการให้บริการโดยการปิดระบบทั้งหมดหรือปิดระบบบางส่วนของเว็บไซต์ อันเนื่องจากการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงหรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับ“การบริการ”โดย“ผู้ใช้บริการ”อาจจะได้รับแจ้งทางอีเมลก่อนการระงับหรือได้รับการแจ้งเตือนระหว่างที่ท่านได้ใช้“การบริการ”เมื่อมีเหตุการหยุดชะงักของ“การบริการ”อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลบางอย่างสูญหาย ขอให้ผู้ใช้บริการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่าน

VII. การใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ต

 1. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายแบบเปิดที่ดูแลโดยผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆ ทั้งนี้“ผู้ให้บริการ”จะไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดการเชื่อมต่อหรือข้อผิดพลาดใดๆ อีกทั้งยังไม่รับประกันการการเสียหายระหว่างการส่งข้อมูลของ“ผู้ใช้บริการ”และ“ผู้ให้บริการ”ทั้งนี้“ผู้ให้บริการ”จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม(รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ)อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี
 2. ทรัพยากรหรือข้อมูลใดๆที่มาจาก“การให้บริการ”จากเจ้าของข้อมูลนี้ ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อกฎหมายและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเครือข่ายก่อนการนำข้อมูลไปใช้ทุกๆครั้ง มิเช่นนั้นการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ“ผู้ให้บริการ”ในกรณีที่“ผู้ใช้บริการ”ได้รับความเสียหายหรือมีข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมรับภาระในการชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียวและ“ผู้ให้บริการ”จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆในทุกกรณี  

VIII. มาตรการและข้อจำกัดเกี่ยวกับใช้บริการสมาชิก

 1. เมื่อท่านได้เริ่มต้น“การใช้บริการ”เรามีสิทธิ์ในการกำหนดมาตราการและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการสมาชิก โดยท่านต้องยอมรับว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บทบัญญัติ กฤษฎีกา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน 
 2. “ผู้ให้บริการ”ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้บริการฯ อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าจะมีการสำรองข้อมูลรวมถึงการบันทึกข้อความหรือเนื้อหาต่างๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านและสำรองข้อมูลของท่านเป็นประจำอยู่เสมอ “ผู้ให้บริการ”จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใดๆที่เกิดขึ้น 
 3. “ผู้ให้บริการ”ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงมาตรการและข้อจำกัดในการใช้บริการโดยการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงกฎอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบล่วงหน้า 
 4. หากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุดังต่อไปนี้“ผู้ให้บริการ”อาจหยุดการให้บริการการใช้งานชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ปัญหาเทคนิคขัดข้อง การจลาจล กรณีพิพาท ภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุอื่นที่มิอาจเลี่ยงได้ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นธรรมของการให้บริการภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต“ผู้ให้บริการ”ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกยุติ แก้ไข หรือระงับในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยอาจจะระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการ

IX. ข้อมูลและข้อเสนอแนะ

      ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏใน“การบริการ”อาจมีการระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากความผิดปกติของระบบทำให้เกิดความล้มเหลวของ“การบริการ”สาเหตุจากบุคคลที่สามหรือข้อผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการทางคมนาคม รวมถึงบุคคลที่สามแฮ็คเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขหรือปลอมแปลงข้อมูลต่างๆ ฯลฯ 
หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของ “การบริการ” ดังนั้นขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านควรระมัดระวัง เมื่อท่านเริ่มต้นการอ่านข้อความใดๆที่ปรากฏใน“การบริการ”รวมถึงข้อมูล คำแนะนำ การวิเคราะห์ ความคิดเห็น และรายงานต่างๆ
ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการ” ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลแก่ท่านได้ ลิงก์ทั้งหมดของ“การบริการ”มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำระดับมืออาชีพให้กับผู้ใช้บริการได้ เมื่อท่านเริ่มทำการตัดสินใจใด ๆ ผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณและตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อท่านได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ“ การบริการ” ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจของท่านเองและ“ผู้ให้บริการ”จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น


X. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

     ลิงก์ระหว่าง“ผู้ให้บริการ”และเว็บไซต์อื่นๆมีไว้เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง ข้อมูลที่ท่านได้รับจากการแลกเปลี่ยนที่จัดทำโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่า“ผู้ให้บริการ”หรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงนั้นจะให้ความร่วมมือใดๆ หากท่านมีข้อพิพาทหรือได้รับความเสียหายจากการที่เข้ามาที่เว็บไซต์โปรดติดต่อ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์โดยตรงและ"ผู้ให้บริการ"จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น


XI. การจำกัดความรับผิดชอบ 

 1. “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความปลอดภัย ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ซึ่งรวมถึงจากความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความเสถียรของระบบ ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของเรา ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทำการเก็บข้อมูลสำรองไว้ที่ตัวท่านเอง ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และภาระในการสำรองเนื้อหาจากผู้ใช้แต่อย่างใด
 2. สำหรับไฟล์และข้อมูลอื่นๆที่ท่านดาวน์โหลดผ่าน “การบริการ”ท่านควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากการดาวน์โหลดใดๆทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านสูญหาย “ผู้ให้บริการ” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ


XII. ทรัพย์สินทางปัญญา

       สิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟท์แวร์ โปรแกรม และเนื้อหาต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่แสดงข้อความอธิบาย การออกแบบรูปภาพ กราฟฟิค ไฟล์ รูปแบบการแสดงผลทางเว็บไซต์และการวางแผนเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ฯลฯ ซึ่งได้มีไว้ใน“การบริการ”ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะลงประกาศในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านDEVILCASE ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์ อีกทั้งท่านห้ามนำไปทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ออกอากาศ รีเมค แก้ไข เช่า แจกจ่าย ทำการรีสโตร์ หรือนำไปใช้งานในลักษณะอื่น ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หากท่านทำการละเมิดข้อดังกล่าวข้างต้น นอกเหนือจากท่านจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายแล้ว หาก “ผู้ให้บริการ”ได้รับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆจากท่าน “ผู้ให้บริการ”สามารถขอเรียกค่าเสียหายจากให้ผู้ใช้บริการได้โดยไม่มีข้อแม้

XIII. การอัปเดต การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและข้อกำหนดการใช้งานเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

      “ผู้ให้บริการ"ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องยินยอมข้อกำหนดต่างๆที่ผู้ให้บริการทำการแก้ไข ปรับปรุง โดยที่ผู้ให้บริการจะไม่ทำการแจ้งต่อผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นการส่วนตัว ท่านมีหน้าที่คอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ หาก“ผู้ใช้บริการ”ยังคงดำเนินการใช้“การบริการ”หลังจากการประกาศปรับปรุง เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องใดๆของ “เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ”จะอยู่ภายใต้และตีความทางกฎหมายของสาธารณรัฐจีนโดยจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับข้อพิพาทระหว่าง “ผู้ใช้บริการ”และ “ผู้ให้บริการ” ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวพันกับการบริการฯ รวมถึงข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ข้อกำหนด เงื่อนไขนโยบายหรือประกาศใดๆ จะถูกตัดสินและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแขวงซินจู๋ไต้หวันแห่งสาธารณรัฐจีน(R.O.C.)